Villkor korkortssidan.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GABRIELS TRAFIKSKOLAS MEDLEMSTJÄNST KORKORTSSIDAN.SE.

Vill du läsa körkortsappens villkor kan du göra det här.

Gällande från och med 2020-10-31

1. Inledning

Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan Gabriels Trafikskola AB (”Korkortssidan.se”) och dig som tecknat ett medlemskap på korkortssidan.se och som utnyttjat tjänster som ingår i korkortssidan.se:s utbud. I detta dokument kan benämningen “medlemskap” likställas med termerna abonnemang eller prenumeration.

2. Tjänsten

Tjänsten korkortssidan.se gör det möjligt för dig att studera till körkortet som vid varje tid ingår i det medlemskap som du har tecknat dig för. Du har obegränsad tillgång till kurserna så länge ditt medlemskap gäller och du väljer själv vilka kurser du vill studera.

För att kunna utnyttja medlemskapet hos korkortssidan.se krävs tillgång till en enhet (dator, surfplatta eller smartphone) som är kompatibel med korkortssidan.se:s teknik och som möjliggör att man kan utnyttja kurserna, lyssning på ljudböcker, titta på videofilmer samt en internetuppkoppling. Dessa krav förändras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för läsning av e-böcker, lyssning på ljudböcker, plugga kurser och internetuppkoppling och trafikavgifter ingår inte i medlemskapet.

Tjänsten tillhandahålls av korkortssidan.se. Om korkortssidan.se överlåter tjänsten till någon annan har korkortssidan.se även rätt att till denne överlåta ditt medlemskap och korkortssidan.se rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om medlemskapet. Korkortssidan.se har även i andra fall rätt att överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje man och att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av tjänsten.  

3. Former av medlemskap

Korkortssidan.se erbjuder olika former av medlemskap. Vilka former av medlemskap som erbjuds varierar över tid.

På korkortssidan.se finns information om de generella former av medlemskap som korkortssidan.se vid varje tid erbjuder. Därutöver erbjuder korkortssidan.se ibland speciella former av medlemskap, t ex vid tidsbegränsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad från de generella formerna av medlemskap kan de speciella formerna av medlemskap vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de särskilda villkor som gäller för ett specifikt medlemskap lämnas innan du tecknar medlemskap och måste bekräftas av dig för att du ska kunna bli medlem.

De särskilda villkoren för det specifika medlemskapet utgör en del av avtalet mellan korkortssidan.se och dig och kompletterar således dessa allmänna villkor. Om de särskilda villkoren för det specifika medlemskapet avviker från bestämmelserna i dessa allmänna villkor har de särskilda villkoren företräde.

Om inte annat anges i de särskilda villkoren för ett medlemskap kan du själv välja vilken form av medlemskap du vill ha och du kan när som helst byta till ett annat medlemskap. Om du byter till ett medlemskap med en högre kostnad sker uppgradering omgående efter bytet, och du betalar den högre kostnaden direkt. Om du byter till en medlemsform med en lägre kostnad behåller du ditt befintliga medlemskap under den tid som du redan betalat för och det nya medlemskapet gäller från och med den därpå följande debiteringsperioden.  

Om du byter till en medlemsform med en lägre kostnad kan konsekvensen bli att du inte längre har tillgång till samma utbud av kurser som tidigare och/eller att den eller de av dina familjemedlemmar som inte omfattas av den nya medlemsformen inte längre ha tillgång till tjänsten.    

Om du har en medlemsform som avser endast en användare kan du inte logga in med fler än 4 IP-adresser per dag. Detta betyder att du kan logga in med fler än 4 enheter per dag.

4. Hur du tecknar medlemskap

Du tecknar medlemskap genom att registrera ett personligt konto på korkortssidan.se. Du måste ange kontaktuppgifter och betalningsuppgifter, välja lösenord och medlemsform samt bekräfta att du accepterar de särskilda villkoren för medlemskapet, dessa allmänna villkor och korkortssidan.se:s integritetspolicy. Du får tillgång till tjänsten så snart du fullföljt registreringen. När du har fullföljt registreringen skickar korkortssidan.se en bekräftelse på medlemskapet för detta till den e-postadress som du har angett.

5. Inledande provperiod

Om det medlemskap som du har tecknat innefattar en inledande provperiod har du möjlighet att utan kostnad prova på korkortssidan.se:s tjänst under en inledande period från att du tecknat dig för medlemskapet hos korkortssidan.se.

Provperiodens längd framgår av de särskilda villkoren för medlemskapet och provperiodens sista dag framgår av den bekräftelse på medlemskapet som du får per e-post efter att du har registrerat ditt personliga konto.

Om du inte vill fortsätta med ditt medlemskap efter provperioden kan du säga upp medlemskap via ditt konto på korkortssidan.se senast innan provperioden går ut för at inte bli debiterad.

6. Ångerrätt

Du har i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda (ångra) avtalet om medlemskap på korkortssidan.se:s tjänst genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till korkortssidan.se inom 14 dagar från att avtalet ingicks.

Ångerrätten gäller även vid byte av medlemskap, dvs. du har möjlighet att ångra ett byte till en annan form av medlemskap genom att lämna eller sända ett meddelande till korkortssidan.se om detta inom 14 dagar från bytet. Om du utnyttjar ångerrätten vid byte av medlemskap återgår ditt medlemskap till den tidigare formen. Om du betalat en högre kostnad för det nya medlemskapet än vad du skulle ha gjort om du hade behållit det tidigare medlemskapet och du ångrar bytet inom ångerfristen avräknar korkortssidan.se mellanskillnaden vid nästa betalningstillfälle.

Du accepterar att ångerrätten går förlorad och inte längre gäller om du under ångerfristen startar en kurs som omfattas av medlemskapet.

Om du vill utöva ångerrätten kan du använda ett standardformulär benämnt ångerblankett som Konsumentverket har upprättat och som kan laddas ner på Konsumentverkets webbsajt www.konsumentverket.se eller beställas av Konsumentverket på telefon 0771-42 33 00. Du kan också meddela att du frånträder avtalet genom att kontakta supporten.

7. Ditt medlemskap

Om du varken har sagt upp ditt medlemskap före provperiodens utgång (i de fall medlemskapet innefattar en inledande provperiod) eller frånträtt avtalet inom ångerfristen löper medlemskapet antingen under den tidsbegränsade period som framgår av de särskilda villkoren för medlemskapet eller – om ditt medlemskap inte är tidsbegränsat – tills vidare till dess att det avslutas i enlighet med bestämmelserna om avslutande av medlemskap nedan i dessa allmänna villkor.

Kostnaden för medlemskapet framgår av de särskilda villkoren för medlemskapet och debiteras i förskott för en period om 1 månad i taget. Den första debiteringsperioden löper således under 1 månad från och med dagen för tecknandet av medlemskapet eller – om en provperiod ingår – från och med den första dagen efter utgången av provperioden. Den andra debiteringsperioden löper under den därpå följande månaden osv. Uppgift om vilka datum som kommande betalningstillfällen infaller på lämnas på ditt konto på korkortssidan.se. Vid betalning genom inlösen av presentkort gäller i stället för vad som nu sagts att medlemskapet förskottsbetalas för den period som framgår av villkoren för presentkortet.

Kostnaderna för de olika formerna av medlemskap inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnät ingår inte i kostnaderna.      

Korkortssidan.se har rätt att ändra kostnaderna för de olika formerna av medlemskap liksom att införa nya medlemsformer eller ändra de befintliga medlemsformerna. Korkortssidan.se är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på korkortssidan.se minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt medlemskap. Om du inte avslutar ditt medlemskap gäller ändringarna från och med det datum som korkortssidan.se har angett i e-postmeddelandet.  

8. Betalning

Du kan betala kostnaden för ditt medlemskap med någon av de metoder som anges på korkortssidan.se. Du måste registrera uppgifter som möjliggör betalning med någon av dessa metoder när du registrerar ditt personliga konto på korkortssidan.se och du måste vid behov självmant uppdatera uppgifterna, t ex om giltighetstiden för ett kort som du registrerat löper ut eller kortet spärras.

Du kan också betala kostnaden för ditt medlemskap genom att lösa in presentkort. Om du i så fall vill fortsätta med medlemskap efter att den period löpt ut som betalats med presentkortet måste du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på korkortssidan.se. Om du löser in ett presentkort för att betala för ett befintligt medlemskap pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet täcker.

Vid betalning med kort är du skyldig att se till att det finns erforderliga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket ditt kort är kopplat för att möjliggöra betalning till korkortssidan.se vid varje betalningstillfälle.

Om erforderliga medel inte finns tillgängliga på ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spärrats eller korkortssidan.se av någon annan anledning inte kan tillgodogöra sig betalning från dig vid ett på ditt konto på korkortssidan.se i angivet betalningstillfälle har korkortssidan.se rätt att spärra ditt medlemskap.

Om korkortssidan.se spärrar ditt medlemskap får du ett meddelande om detta via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på korkortssidan.se. Om du därefter utan dröjsmål möjliggör för korkortssidan.se att tillgodogöra sig betalning häver korkortssidan.se spärren och återaktiverar ditt medlemskap. För närmare information om hur du ska gå till väga för att få en spärr av ditt medlemskap hävd kan du kontakta supporten.

Kvitton på dina betalningar skickas till dig per mail.

Du kan betala ditt medlemskap via Klarna och via Klarna välja betalsätt som passar dig bäst. Var god läs Klarnas dataskyddspolicy här. Du kan även betala via Swish ( ej återkommande betalningar ) eller bara via kort via företaget Stripe som tillhandhåller kortbetalningar hos korkortssidan.se.

9. Hur du avslutar ett medlemskap som gäller tills vidare

Du kan när som helst säga upp ett medlemskap som gäller tills vidare genom att logga in på ditt konto på korkortssidan.se och där avsluta medlemskapet. Du kan också säga upp medlemskapet genom att kontakta korkortssidan.se på annat sätt.  Tidsbegränsade medlemskap upphör automatiskt vid utgången av den avtalade medlemskapskapsperioden. Du behöver säga upp ditt medlemskap innan nästa debitering för att undvika extra debitering och att ditt medlemskap förlängs.

10. Korkortssidan.se rätt att avsluta ditt medlemskap

Korkortssidan.se har rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt medlemskap om

  1. det inte är möjligt för korkortssidan.se att tillgodogöra sig betalning med utnyttjande av de betalningsuppgifter som du registrerat på ditt personliga konto på korkortssidan.se;
  2. du eller någon som utnyttjat ditt konto har brutit mot dessa allmänna villkor i något väsentligt hänseende; eller
  3. du eller någon som utnyttjat ditt konto har gjort intrång i, eller medverkat till att någon annan gjort intrång i, korkortssidan.se, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rättigheter.

Vid avslut av medlemskap enligt punkt (i) ovan kan du återaktivera ditt tidigare medlemskap om du ser till att registrera uppgifter som möjliggör betalning och underrättar korkortssidan.se om detta innan ditt konto raderats.  

Om korkortssidan.se har skälig grund att misstänka att sådana omständigheter som anges under punkt (ii) eller (iii) ovan föreligger har korkortssidan.se rätt att spärra ditt medlemskap i avvaktan på utredning av omständigheterna. Du debiteras inte någon kostnad under tiden som ditt medlemskap är spärrat på grund av misstanke och eventuell i förskott erlagd kostnad för tid som ditt medlemskap är spärrat återbetalas till dig om misstankarna inte kan verifieras.

Korkortssidan.se har rätt att med iakttagande av minst tre månaders uppsägningstid avsluta ditt medlemskap om korkortssidan.se beslutar att upphöra att tillhandahålla tjänsten eller om korkortssidan.se beslutar att förändra tjänsten eller sina villkor för att tillhandahålla tjänsten i något väsentligt hänseende.

Meddelande om avslutande av ditt medlemskap skickas till den e-postadress som du har registrerad på ditt personliga konto på korkortssidan.se.

11. Tillgänglighet, avbrott och fel

Korkortssidan.se:s tjänst är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tjänsten kan dock vara begränsad eller helt stängd i samband med planerade uppgraderingar och underhåll.

Du är införstådd med att oplanerade avbrott i korkortssidan.se:s tjänst kan förekomma på grund av tekniska fel eller handhavandefel och att tjänsten inte är fri från buggar och andra fel.

Du accepterar att ditt medlemskap endast ger rätt att använda tjänsten såsom den vid varje tid faktiskt är utformad och med det innehåll som den vid varje tid faktiskt har.   

12. Reklamation

Om du vill reklamera korkortssidan.se:s tjänst ska du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att du fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att du förlorar rätten till påföljd.

Reklamation ska ske skriftligen till korkortssidan.se:s support.

13. Personuppgifter och samtycke till kommunikationsvägar

korkortssidan.se samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med vad som anges i korkortssidan.se:s integritetspolicy. Genom att du accepterar dessa allmänna villkor samtycker du till att dina personuppgifter får behandlas enligt vad som anges i dessa allmänna villkor och i korkortssidan.se integritetspolicy.

Du samtycker till att korkortssidan.se får kommunicera med dig via brev, telefon, e-post, meddelanden via ditt personliga konto på korkortssidan.se och via körkortsappen, sociala medier, SMS eller MMS avseende erbjudanden, förändringar och annat som är relaterat till korkortssidan.se:s tjänst. Du kan närsomhelst välja att frånsäga dig fortsatt direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från korkortssidan.se:s utskick.

Vid avslutande av ditt betalmedlemskap övergår ditt medlemskap till ett gratismedlemskap. Sker det ingen aktivitet alls under två år av ditt gratismedlemskap så har vi rätt att radera ditt konto. Om du inte vill att kontot ska raderas direkt kan du vända dig till korkortssidan.se:s support med en begäran om att kontot ska raderas före utgången av nämnda tvåårsperiod. Du kan även radera kontot själv när du loggar in.

14. Din användning av tjänsten

Du får endast använda tjänsten för ditt eget privata icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att du inte kan överlåta ditt medlemskap till någon annan och att du inte får låta någon annan använda ditt medlemskap.

Uppdateringar som skrivs från ditt konto ska framföras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något som kan uppfattas som kränkande, stötande eller som bryter mot rådande lagstiftning.

Du får inte kopiera eller på annat sätt framställa exemplar av det utbildningsmaterial som du får tillgång till genom ditt medlemskap och du får inte sprida eller på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra utbildningsmaterialet. Nämnda förbud omfattar även enskilda delar av utbildningsmaterialet. Kopiering och annan exemplarframställning är inte tillåten ens för ditt eget privata bruk. Du får inte heller kringgå eventuella tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av utbildningsmaterialet.  

Undantag från vad som angetts ovan gäller för sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t ex citat.

15. Ditt konto på korkortssidan.se

Ditt konto på korkortssidan.se är strikt personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller ditt lösenord för någon annan och behandla dem på ett så säkert sätt att ingen annan får kännedom om dem. Om du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer bör du därför alltid vara noga med att logga ut efter att du har använt korkortssidan.se:s tjänst.

Du är skyldig att vid behov logga in på ditt konto på korkortssidan.se och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter så att de är aktuella.

16. Force Majeure

Korkortssidan.se har inga skyldigheter eller annat ansvar om avbrott eller fel i tjänsten beror på omständigheter utanför korkortssidan.se:s kontroll och som korkortssidan.se inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder korkortssidan.se inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

17. Cookie-policy

Korkortssidan.se använder cookies när du besöker korkortssidan.se. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Cookien lagras under den tid du är ansluten till tjänsten, eller under så lång tid som uppgifterna behövs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

18. Ändringar av dessa allmänna villkor

Korkortssidan.se har rätt att göra ändringar i dessa allmänna villkor. Korkortssidan.se är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på korkortssidan.se minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt medlemskap. Om du inte avslutar ditt medlemskap gäller de ändrade villkoren från och med det datum som korkortssidan.se har angett i e-postmeddelandet.  

19. Om Gabriels Trafikskola AB och kontaktuppgifter

Gabriels Trafikskola AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556834-7404 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Artillerigatan 83, 115 30 Stockholm
Webbsajt: www.korkortssidan.se och www.gabrieltrafikskola.se

E-post: support@korkortssidan.se

Telefon: 08-580 310 10

20. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor begränsar inte de rättigheter som du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga.

Svensk rätt (men undantag för svenska lagvalsregler) är tillämplig på dessa allmänna villkor.

Om tvist uppkommer mellan korkortssidan.se och dig som inte kan lösas i godo har du i många fall möjlighet att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan korkortssidan.se och dig varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.