ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GABRIELS TRAFIKSKOLAS APP (MOBILA APPLIKATION) KÖRKORTSAPPEN.

Gällande från och med 2020-11-12

1. Inledning

Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan Gabriels Trafikskola AB som äger appen Körkortsappen och dig som köpt appen körkortsappen via Apples App Store samt Google Play och som utnyttjat tjänster som ingår i körkortsappens utbud.

2. Tjänsten

Tjänsten Körkortsappen gör det möjligt för dig att studera till B-körkort som vid varje tid ingår i appens utbud som du köpt. Du har obegränsad tillgång till kursinnehållet i appen när du väl köpt appen. Du betalar alltså en engångskostnad för appen via Apples App store eller Google play. För att kunna studera i appen krävs att du skapar ett konto där du uppger ditt namn samt din e-post. Där efter har du ett medlemskap i Körkortsappen och kan studera teori för B-körkort.

För att kunna utnyttja medlemskapet hos Körkortsappen krävs tillgång till en enhet (surfplatta eller smartphone) som är kompatibel med Körkortsappens teknik och som möjliggör att man kan utnyttja innehållet, lyssning på ljudböcker, titta på videofilmer samt en internetuppkoppling. Dessa krav förändras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för läsning av e-böcker, lyssning på ljudböcker, plugga kurser och internetuppkoppling och trafikavgifter ingår inte i medlemskapet.

Tjänsten tillhandahålls av Körkortsappen. Om Körkortsappen överlåter tjänsten eller appen till någon annan har Körkortsappen även rätt att till denne överlåta ditt medlemskap och Körkortsappenn rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om medlemskapet. Körkortsappen har även i andra fall rätt att överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje man och att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av tjänsten.  

3. Former av medlemskap

Körkortsappen erbjuder ett medlemskap. Det är det medlemskap som är gratis att skapa efter man köpt appen via Apples App store eller Google play. Vilka former av medlemskap som erbjuds kan dock variera över tid.

Körkortsappen kan ibland erbjuda speciella former av medlemskap, t ex vid tidsbegränsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad från de generella formerna av medlemskap kan de speciella formerna av medlemskap vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de särskilda villkor som gäller för ett specifikt medlemskap lämnas innan du tecknar medlemskap och måste bekräftas av dig för att du ska kunna bli medlem.

De särskilda villkoren för det specifika medlemskapet utgör en del av avtalet mellan Körkortsappen och dig och kompletterar således dessa allmänna villkor. Om de särskilda villkoren för det specifika medlemskapet avviker från bestämmelserna i dessa allmänna villkor har de särskilda villkoren företräde.

Om inte annat anges i de särskilda villkoren för ett medlemskap kan du själv välja vilken form av medlemskap du vill ha och du kan när som helst byta till en annan abonnemangsform. Om du byter till en medlemsform med en högre kostnad sker uppgradering omgående efter bytet, och du betalar den högre kostnaden direkt. Om du byter till en medlemsform med en lägre kostnad behåller du ditt befintliga medlemskap under den tid som du redan betalat för och det nya medlemskapet gäller från och med den därpå följande debiteringsperioden.  

Om du byter till en medlemsform med en lägre kostnad kan konsekvensen bli att du inte längre har tillgång till samma utbud av kurser som tidigare och/eller att den eller de av dina familjemedlemmar som inte omfattas av den nya medlemsformen inte längre ha tillgång till tjänsten.    

Om du har en medlemsform som avser endast en användare kan du inte logga in med fler än 4 IP-adresser per dag. Detta betyder att du kan logga in med fler än 4 enheter per dag.

4. Hur du tecknar medlemskap

Du tecknar medlemskap genom att registrera ett personligt konto på i Körkortsappen efter du köpt appen i Apples App Store eller Google Play. Du måste ange namn och e-post, välja lösenord och bekräfta att du accepterar dessa allmänna villkor (eller särskilda villkor för ett särskilt medlemskap utöver det vanliga gratismedlemskapet) och Körkortsappens integritetspolicy. Du får tillgång till tjänsten så snart du fullföljt registreringen.

5. Inledande provperiod

Om det medlemskap som du har tecknat innefattar en inledande provperiod har du möjlighet att utan kostnad prova på Körkortsappens tjänst under en inledande period från att du tecknat dig för medlemskapet hos Körkortsappen.

Provperiodens längd framgår av de särskilda villkoren för abonnemanget och provperiodens sista dag framgår av den bekräftelse på medlemskapet som du får per e-post efter att du har registrerat ditt personliga konto.

Om du inte vill fortsätta med ditt medlemskap efter provperioden kan du säga upp medlemskap genom Apples och Googles riktlinjer för hur man avslutar medlemskapet.

6. Ångerrätt

Vi följer svensk lag för ångerrätt samt Apples riktlinjer för att ångra köp av appköp. Besök apples hemsida med villkor samt hur man gör retur för appköp.

9. Hur du avslutar ett medlemskap

Du avslutar medlemskapet genom att kontakta Körkortsappen via mail på support@korkortssidan.se. Då raderar vi kontot med dina uppgifter samt din kurshistorik i körkortsappen. Detta går inte att ångra. Du kan när som helst skapa ett konto på nytt för att börja från början och fortsätta plugga med appen.

Appen behöver du radera själv från din telefon.

10. Körkortsappen rätt att avsluta ditt medlemskap

Körkortsappen har rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt medlemskap om:

du eller någon som utnyttjat ditt konto har gjort intrång i, eller medverkat till att någon annan gjort intrång i, körkortsappen, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rättigheter.

11. Tillgänglighet, avbrott och fel

Körkortsappens tjänst är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tjänsten kan dock vara begränsad eller helt stängd i samband med planerade uppgraderingar och underhåll.

Du är införstådd med att oplanerade avbrott i Körkortsappens tjänst kan förekomma på grund av tekniska fel eller handhavandefel och att tjänsten inte är fri från buggar och andra fel.

Du accepterar att ditt medlemskap endast ger rätt att använda tjänsten såsom den vid varje tid faktiskt är utformad och med det innehåll som den vid varje tid faktiskt har.   

12. Reklamation

Om du vill reklamera körkortsappens tjänst ska du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att du fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att du förlorar rätten till påföljd.

Reklamation ska ske skriftligen till körkortsappens support.

E-post: support@korkortssidan.se

13. Personuppgifter och samtycke till kommunikationsvägar

Körkortsappen samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med vad som anges i Körkortsappens integritetspolicy. Genom att du accepterar dessa allmänna villkor samtycker du till att dina personuppgifter får behandlas enligt vad som anges i dessa allmänna villkor och i Körkortsappen integritetspolicy.

Du samtycker till att Körkortsappen får kommunicera med dig via brev, telefon, e-post, meddelanden och pushnotiser via körkortsappen, sociala medier, SMS eller MMS avseende erbjudanden, förändringar och annat som är relaterat till Körkortsappens tjänst. Du kan närsomhelst välja att frånsäga dig fortsatt direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från Körkortsappens utskick genom att skicka e-post till: support@korkortssidan.se.

Sker det ingen aktivitet alls under två år av ditt medlemskap så har vi rätt att radera ditt konto. Om du inte vill att kontot ska raderas direkt kan du vända dig till supporten med en begäran om att kontot ska raderas före utgången av nämnda tvåårsperiod.

14. Din användning av tjänsten

Du får endast använda tjänsten för ditt eget privata icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att du inte kan överlåta ditt medlemskap till någon annan och att du inte får låta någon annan använda ditt medlemskap.

Du får inte kopiera eller på annat sätt framställa exemplar av det utbildningsmaterial som du får tillgång till genom ditt medlemskap och du får inte sprida eller på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra utbildningsmaterialet. Nämnda förbud omfattar även enskilda delar av utbildningsmaterialet. Kopiering och annan exemplarframställning är inte tillåten ens för ditt eget privata bruk. Du får inte heller kringgå eventuella tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av utbildningsmaterialet.  

Undantag från vad som angetts ovan gäller för sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t ex citat.

15. Ditt konto på körkortsappen

Ditt konto på Körkortsappen är strikt personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller ditt lösenord för någon annan och behandla dem på ett så säkert sätt att ingen annan får kännedom om dem. Om du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer bör du därför alltid vara noga med att logga ut efter att du har använt Körkortsappen.

16. Force Majeure

Körkortsappen har inga skyldigheter eller annat ansvar om avbrott eller fel i tjänsten beror på omständigheter utanför Körkortsappens kontroll och som Körkortsappen inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Körkortsappen inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

18. Ändringar av dessa allmänna villkor

Körkortsappen har rätt att göra ändringar i dessa allmänna villkor. Körkortsappen är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på Körkortsappen minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt medlemskap. Om du inte avslutar ditt medlemskap gäller de ändrade villkoren från och med det datum som Körkortsappen har angett i e-postmeddelandet.  

19. Om Gabriels Trafikskola AB och kontaktuppgifter

Gabriels Trafikskola AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556834-7404 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Artillerigatan 83, 115 30 Stockholm
Webbsajt: www.korkortssidan.se och www.gabrieltrafikskola.se

E-post: support@korkortssidan.se

Telefon: 08-580 310 10

20. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor begränsar inte de rättigheter som du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga.

Svensk rätt (men undantag för svenska lagvalsregler) är tillämplig på dessa allmänna villkor.

Om tvist uppkommer mellan Körkortsappen och dig som inte kan lösas i godo har du i många fall möjlighet att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan Körkortsappen och dig varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.